Menu Button HTML by Css3Menu.com

De natuurwetenschappelijke sectie van de AVIN


Deze pagina is bijgewerkt op 25 Jan 2015.


Doelstelling
De natuurwetenschappelijke sectie stelt zich ten doel om onderzoekers te stimuleren en te helpen in het vinden van wegen om aan hun (fenomenologisch) onderzoek een geesteswetenschappelijke dimensie toe te voegen. Het scholingsprogramma van de leergang is erop gericht het vermogen te ontwikkelen om de gebarentaal te leren lezen van natuurfenomenen en daarin de stappen van imaginatie, inspiratie en intuďtie te ontwikkelen.

Organisatie
De kerngroep organiseert en evalueert de activiteiten van de sectie. Daarnaast houdt zij zich bezig met het werken aan een langere termijn beleid voor de sectie. De leden van de kerngroep zijn: Kees Veenman (coördinator), Ger van de Ven (secretaris), Willem Daub en Mario Matthijsen.

Leergang
De leergang is het scholingstraject van de natuurwetenschappelijke sectie, waarin onderzoekers hun werk presenteren en waarin de deelnemers aan de hand van deze presentaties de natuurwetenschappelijke onderzoeksweg trachten te verdiepen. De laatste twee jaren staat de onderzoeksmethode centraal, die Rudolf Steiner in de achtste voordracht van Voorbij de grenzen van de natuurwetenschap (GA 322, Stichting Rudolf Steiner vertalingen, Nuth) beschrijft.


Het programma van het lopende cursusjaar ziet er als volgt uit:


12 en 13 september: Ernst Amons over Astrosofie en de sterftehoroscoop.

1 oktober en 1 november: Mario Matthijsen en Kees Veenman over Elektriciteit als kracht die tot in de ondernatuur voert.

16 en 17 januari: Rik ten Cate over De wil van de wereld versus de wil van de mens/kunstenaar.

13 en 14 maart: Dieter Hammer over Valkuilen en uitdagingen van IT: een gemeenschappelijke ontdekkingstocht aan de hand van Social Media.

29 en 30 mei: Robert de Haan over Gerichte aanwending van aan de aarde, de planeten en de zodiak gerelateerde muzikale elementen ter vitalisering en gezondmaking van natuur en landschap en ter verbetering van de kwaliteit van voedingsgewassen.


Het verslag van een eerdere bijeenkomst:

Radioactiviteit en antroposofie; Leergangbijeenkomst januari 2014 geleid door Mario Matthijsen


Van Steiner is een mondelinge uitspraak opgetekend dat radioactiviteit pas sinds het mysterie van Golgotha in de aarde aanwezig zou zijn. Doorgaans wordt deze uitspraak als foutief bestempeld, ook onder antroposofisch georiënteerde natuurkundigen, dit was echter voor Mario (die zelf ook natuurkunde heeft gestudeerd) de aanleiding zich nog eens goed hierin te verdiepen.
Een belangrijke stap om de mededeling van Steiner te kunnen begrijpen was voor Mario het onderscheiden van twee verschillende soorten van radioactiviteit, een kosmisch geinduceerde en een aardse. De kosmisch geinduceerde radioactiviteit komt voort uit een werking van kosmische straling die met name inwerkt op stikstof en zuurstof. Daaruit ontstaat in de atmosfeer met name een radioactief koolstofisotoop C14 die in de biosfeer terecht komt en daar wordt ingebouwd in organismen en waarmee het stervensmoment van dat organisme kan worden gedateerd (C14-methode onder de basale aanname dat de halfwaardetijd tot dan toe constant is gebleven). De kosmische straling wordt overigens ook ingevangen door het aardmagnetisch veld in de zogeheten ‘van Allen gordels’ die structurerend en beschermend voor de aarde werken. Deze kosmisch geďnduceerde radioactiviteit kan heel goed veel ouder zijn dan het mysterie van Golgotha maar het is dan ook geen radioactiviteit die in de aarde is ontstaan. De goede match van C14-dateringen met boomringtellingen tot ver voor het mysterie van Golgotha is dan geen probleem.
De tweede vorm van radioactiviteit is gebonden aan uranium die spontaan en onvoorspelbaar in de aarde vervalt. Bij de datering op basis van deze vorm van radioactiviteit wordt uitgegaan van de zeer lange halfwaardetijd. Dat is de tijd waarin de beschouwde hoeveelheid stof met de helft is omgezet via radioactief verval en die berust op een wiskundige analyse van redelijk recent gemeten vervalwaarden over een relatief kort tijdsbestek. Het toepassen van deze halfwaardetijd (weer onder de basale aanname dat de halfwaardetijd steeds constant is gebleven) leidt ertoe dat de ouderdom van gesteenten op basis van deze radioactiviteit als veel ouder dan het mysterie van Golgotha wordt gedateerd. De aanname dat deze halfwaardetijd steeds constant zou zijn gebleven, toont echter toch een openheid voor een andere interpretatie. En die zou kunnen zijn dat deze radioactiviteit pas sinds het mysterie van Golgotha in de aarde ontstaan is, maar dan wel met een grote ontstaansgolf (en dus even een veel kortere halfwaardetijd die dan wel afhankelijk moet zijn van de soort stof en ook de ouderdom van die stof) om toch de concentraties aan vervalproducten te kunnen genereren die thans worden gevonden en ook de match met andere dateringsmethoden te kunnen verklaren.
Mario ging ook in op de vraag naar de samenhang tussen radioactiviteit en het Christuswezen. De samenhang is er in gelegen dat de radioactiviteit de materie vernietigd en Christus geestelijke heropstanding mogelijk maakt, ook van de in de materie gebonden geestkrachten. Zo is deze radioactieve kracht van oorsprong ingebed in het evolutieproces van de aarde. Sinds de radioactiviteit echter in de handen van de mensheid gekomen is, is het de vraag of de mens de dosering ervan wel kan beheersen (opdat de aarde niet te snel en zonder samenhang met de kosmische omgeving wordt ontmaterialiseerd).
Zo ontdekte Mario zeer belangrijke elementen voor een antroposofische visie op radioactiviteit en vormde deze Leergangbijeenkomst voor de deelnemers een zeer indrukwekkende ervaring. Een uitvoerig verslag met literatuurlijst kan bij Mario worden verkregen (m.m.matthijsen@hetnet.nl).Het programma van de volgende bijeenkomst:


Op vrijdagavond 16 en zaterdag 17 januari 2015 vindt de eerste bijeenkomst van de leergang van de natuurwetenschappelijke sectie in het nieuwe jaar plaats. Rik ten Cate, beeldend kunstenaar en coördinator van de sectie voor beeldende kunst, zal met ons werken aan het thema: De wil van de wereld versus de wil van de mens/kunstenaar.
Dat is een thema waarmee hij al een tijd bezig is en dat in de internationale sectie voor beeldende kunst al drie conferenties lang bewogen werd. We gaan praten, maar zeker ook dingen doen.

vrijdagavond 16 januari:
Inleiding tot het thema door Rik.

zaterdagochtend 17 januari:
Op zaterdagmorgen van 9.00 tot 10.00 vindt een gesprek plaats over het 1e klassenuur. Dit is alleen voor klassenleden. Dit gesprek zal door Bob Siepman van den Berg worden ingeleid.
Na de pauze: Voorzetting van het thema door Rik.

zaterdagmiddag:
Gesprek over de door Rik gevolgde methode. Vergelijking met het werk in de natuurwetenschappelijke sectie.

Het hele programma ziet er als volgt uit.

Vrijdagavond

19:30 Inloop met koffie en thee
19.45 Inleiding en gesprek

Einde 21.45

Zaterdagmorgen

09:00 Gesprek over het 1e klassenuur
10:00 Pauze
10.30 Voortzetting van het thema.

12:30 Lunch

Zaterdagmiddag

13:45 Dwarskijken op de methode
15:15 Terugblik
15:30 Einde


Kosten: Met lunch 22,50 euro, zonder lunch 15 euro. Een uitzondering zou ik willen maken voor mensen die dit niet kunnen betalen.


U kunt zich hier opgeven voor bovenstaande bijeenkomst (kosten met lunch € 15,- en zonder lunnch € 10,-):

Naam:
E-mail:
Lunch:


Beheer

DE WITTE SLANG


Deze site is van
Kees en Rita Veenman.
De site werd in 2004
begonnen. De thema's
die ons bezighouden
zijn hier verzameld.

SITEMAP


Home
Cursussen
Vakantiehuis Hongarije
Sprookjes
Kleuren
Ict
Nat.wet.sectie

CONTACT


Kees en Rita Veenman
023-5295119 of per: email